CAE zkouška

Část první: Reading (Čtení) - 1 hod 10 min (odpovědi píšete rovnou do formuláře)

Čtení má čtyři části:
1. Multiple choice (Výběr z možností): Tři krátké texty příbuzného tématu, ke každému odpovíte na dvě otázky, na každou ze čtyř možností.
2. Gapped text (text s mezerami): Text s vynechanými odstavci, které doplňujete zpátky do textu (celkem šest ze sedmi daných).
3. Multiple choice (Výběr z možností): Čtete text, pak odpovídáte na sedm otázek, na každou ze čtyř možností.
4. Multiple matching (spojování s možnostmi): Odpovídáte na patnáct otázek týkajících se informací v daném textu.

Část druhá: Writing (Psaní) - 1 hod 30 min

Psaní má dvě části:
1.Povinná (180 - 220 slov): Odpovídáte na zadání formou dopisu, návrhu, reportu nebo článku.
2. Volitelná (220 - 260 slov): Vyberete si ze čtyř zadaných témat. První tři témata mohou mít formu článku, reportu, eseje, recenze, dopisu, návrhu, příspěvku atd. Ke čtvrtému tématu máte na výběr dva texty předem stanovené (na každou zkoušku jiné).

Část třetí: Use of English (Gramatika a slovní zásoba v praxi) - 1 hod (odpovědi píšete rovnou do formuláře)

Tento oddíl má pět částí:
1. Multiple choice gap-fill (doplňování s výběrem): Testuje hlavně slovní zásobu. Dvanáct vynechaných slov v textu, ke každému vybíráte ze čtyř možností.
2. Open gap-fill (doplňování bez výběru): Testuje hlavně gramatiku. Doplňujete patnáct mezer v textu.
3. Word formation (Slovotvorba): Deset vynechaných slov v textu, na konci řádku dané slovo - doplníte správnou formu tohoto slova zpět do textu podle potřeby (např. transform - transformation).
4. Gapped sentences (věty s vynechanými slovy): Pět souborů o třech větách, každá má vynechané slovo. Ke každému souboru vymyslíte takové slovo, které dává smysl ve všech třech větách.
Např. I don't think I can .............. this job a day longer.
Keep stirring the sauce or it'll ............... to the pan.
As we can't agree on where to go for our holiday, why don't we just .............. a pin in the map?

5. Key word transformations (transformace vět se zachováním významu): Testuje znalost gramatických konstrukcí. Osm daných vět + klíčové slovo, které musíte použít v transformaci věty. Celkově můžete použít tři až šest slov, včetně daného klíčového.
Např. Could you get some fruit as you're coming home?
way
Could you get some fruit ............... home?

Část čtvrtá: Listening (Poslech) - cca 40 min

Poslech má čtyři části, každou slyšíte dvakrát:
1. Multiple choice (Výběr z možností): Tři krátké poslechy, ke každému dvě otázky se třemi možnostmi odpovědi.
2. Sentence completion (doplňování vět): Jeden delší poslech, doplňujete konkrétní slova nebo výrazy do osmi vět.
3. Multiple choice (Výběr z možností): Jeden delší poslech, šest otázek, vybíráte ze čtyř možností.
4. Multiple matching (spojování s možnostmi): Pět poslechů, ke každému dvě otázky s výběrem možností. Důraz je kladen na obecné porozumění a kontext.

Část pátá: Speaking (Mluvený projev) - cca 15 min

Mluvení má pět částí. Na každou dvojici kandidátů jsou dva zkoušející.
1. Úvod: Zkoušející vám položí několik otázek týkajících se vás samých, vašich zájmů a zkušeností. (3 min)
2. Samostatný mluvený projev: Dostanete soubor obrázků a textů, mluvíte zhruba minutu, pak krátce okomentujete projev partnera. (4 min)
3. Diskuze: Na podporu diskuze máte k dispozici materiály (obrázky, diagramy atd.) (4 min)
4. Diskuze - vyjádření vlastního názoru: Zkoušející klade otázky vycházející z předchozího úkolu. (4 min)