Členství v AJŠ

V souladu s principy kvalitní jazykové výuky jsme se 23. ledna 2015 jako škola působící původně jako člen Asociace jazykových škol a agentur České republiky o.s. (zkratka AJŠA) stali členy nástupnické organizace Asociace Jazykových škol (AJŠ).

AJŠ je nezisková organizace, jejíž členskou základnu tvoří v současné době 60 společností z celé ČR a 2 organizace partnerské. Dle územního zastoupení a počtu členů je největší organizací tohoto druhu.

Posláním AJŠ ČR je zdokonalovat jazykové vzdělávání na území celé České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiž svých členů. AJŠ je profesní sdružení subjektů zastávajících společné principy popsané v Kodexu kvality AJŠ. Kodex garantuje kvalitu, kterou členské školy a agentury dodávají svým zákazníkům.

Kodex kvality AJŠ

Profesionální přístup

 • Školy se chovají profesionálně a zodpovědně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i spolupracovníkům
 • Všem těmto partnerům vycházejí v rámci svých možností vstříc a vždy dodržují psané i nepsané dohody
 • Školy pravidelně zjišťují spokojenost svých klientů
 • Organizace výuky je nastavena tak, aby klientům maximálně šetřila práci

Vzdělaní lektoři

 • Všichni lektoři absolvovali vysokou školu (alespoň stupeň Bc.)
 • Všichni lektoři zároveň prošli TEFL tréninkem/školením trenérů, interním či u externí autority (CELTA apod.)
 • Škola své lektory dlouhodobě vzdělává a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další systematický rozvoj jejich kvalifikace
 • Škola chodí na náslechy (hospitace) hodin a dává lektorům zpětnou vazbu
 • Lektoři vyučující děti mají odpovídající pedagogické vzdělání

Vlastní metodika

 • Každá škola má jasně definovanou vlastní metodiku zaručující kvalitu lekcí
 • Každá škola tuto metodiku ochotně prezentuje svým stávajícím i potenciálním zákazníkům
 • Každý kurz má dle svého typu stanoven jasný plán výuky

Průhledné reference

 • Školy na svých webových stránkách veřejně prezentují reference svých zákazníků
 • Na vyžádání rádi poskytnou kontakty na konkrétní firemní zákazníky, kteří mohou podat relevantní reference

Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (ERR) pro jazyky

 • Školy testují vstupní, průběžnou i výstupní úroveň dle ERR
 • Lektoři škol jsou seznámeni s touto škálou a komunikují o ní se svými studenty
 • Studenti mají cíle stanovené s ohledem na ERR

K dipozici také na stránkách AJŠ www.asociacejs.cz .