Evropský referenční rámec (SERR/CEFR)

Úrovně podle Evropského referenčního rámce: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2

Společný evropský referenční rámec (Common European Framework of Reference=CEFR) byl vytvořený Radou Evropy pro sjednocení stupňů jazykových znalostí pomocí šestistupňové škály, čímž umožňuje srovnávání jazykových kompetencí. Více informací na stránkách MŠMT www.msmt.cz nebo Council of Europe www.coe.int.

SERR a Cambridgeské zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný evropský referenční rámec

A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Pro dosažení úrovně je třeba cca 160 výukových hodin.*

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Pro dosažení úrovně je třeba cca 320 výukových hodin (tj. úroveň A1+160 výukových hodin).*

B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit svénázory a plány. Pro dosažení úrovně je třeba cca 560 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+240 výukových hodin).*

B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Pro dosažení úrovně je třeba cca 800 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+ B1+240 výukových hodin).*

C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů,spojovacích výrazů a prostředků koheze. Pro dosažení úrovně je třeba cca 960 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+ B1+B2 +160 výukových hodin).*

C2

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.Pro dosažení úrovně je třeba cca 1120 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+ B1+B2+C1 +160 výukových hodin).*


* Uvedené počty hodin jsou pouze orientační, skutečné výsledky závisí na individuálních schopnostech a motivaci studenta. Je také potřeba vzít v úvahu čas na "zažití" látky pro dlouhodobé upevnění znalostí.

Kam dál? Zkuste jazykové zkoušky.