Všeobecné obchodní podmínky výuky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VÝUKY pro firemní a individuální výuku

  • JŠ LEXIS se zavazuje zajistit pro sjednaný kurz kvalifikovaného vyučujícího lektora (český, rodilý, kombinace) podle objednávky odběratele (dále jen "klienta"), poskytnout lektorovi všechny potřebné informace a dokumentaci ke kurzu a zajistit mu dostupnost výukových materiálů.
  • JŠ LEXIS informuje klienta o výuce prostřednictvím měsíčního zasílání informací o účtovaných lekcích a o docházce účastníků a podle zvolené varianty výuky i formou zpráv o výsledcích jednotlivých účastníků. Svoji účast na lekci stvrzuje účastník podpisem na prezenční listině.
  • Výuka probíhá v místě, na kterém se domluvili JŠ LEXIS a klient. Místo výuky je vždy uvedené v objednávce. Doba výuky je rovněž uvedena v objednávce kurzu. Pravidelnou dobu výuky je možné po včasné předchozí domluvě s lektorem a s JŠ LEXIS přesunout. Kurzy s dobou výuky "flexible" umožňují pružnou domluvu účastníků s lektorem. Lektor však u "flexible" kurzů nemůže účastníkům garantovat především ranní a odpolední termíny, které mají obvykle obsazené kurzy s pevnou dobou výuky.
  • V případě, kdy se lektor nemůže dostavit na výuku (nemoc, dovolená), zavazuje se JŠ LEXIS zajistit klientovi adekvátního náhradního lektora - suplování. V mimořádném případě, kdy by suplování nebylo při nejlepší péči možno zajistit, budou účastníci informováni a bude jim nabídnuta náhradní lekce nebo bude u předplaceného kurzu odpovídajícím způsobem prodloužena časová tolerance, aby tím nevznikla škoda klientovi.
  • Účastníci mohou vyučovací hodinu bezplatně zrušit, a to v termínu do 16.00 hodin předchozího pracovního dne na tel. 602 528 184 (JŠ LEXIS) nebo přímou dohodou s lektorem, který je povinen o tom JŠ LEXIS informovat. Smluvené vyučovací hodiny neodvolané v tomto termínu a neabsolvované ani jedním účastníkem musí být klientem hrazeny v plné výši.
  • Čekání lektora na účastníky výuky činí v případě 90 minutových lekcí 30 minut a v případě 60 minutových lekcí 20 minut. Po uplynutí této doby má lektor právo odejít a vyučovací hodina je považována za pozdě zrušenou. Pokud dojde k přiměřenému zpoždění ze strany lektora (do cca 15 minut), mají účastníci nárok na odpovídající prodloužení lekce. V případě opakovaného nežádoucího zpoždění lektora mají účastníci nárok na jeho výměnu.
  • U předplacených kurzů je vždy smluvený počet lekcí a období, ve kterém je nutno lekce ze strany účastníků vyčerpat (tzv. "časová tolerance"). Všechny lekce neabsolvované v rozmezí časové tolerance určené pro daný kurz propadají ve prospěch JŠ LEXIS. Doba časové tolerance je dána v objednávce jako období mezi termínem zahájení a termínem ukončení kurzu. V případě neuskutečnění výuky ze strany JŠ LEXIS nebo lektora bude časová tolerance prodloužena odpovídajícím způsobem.
  • V případě nespokojenosti účastníků výuky s přiděleným lektorem nebo s průběhem kurzu informuje klient jazykovou školu LEXIS, která se zavazuje zjednat nápravu úpravou programu nebo výměnou lektora v co nejkratším možném termínu.
  • Nebudou-li ze strany účastníků výuky dodržovány základní předpoklady úspěšného absolvování kurzu, tzn. zejména pokud účastníci nebudou mít doporučený studijní materiál, nebudou se řádně připravovat na výuku, vynechají bez náhrady více vyučovacích hodin, nebo si sami zvolí takovou strukturu lekce, že není možné splnit smluvený plán (Course plan), JŠ LEXIS nebere odpovědnost za jazykový pokrok účastníků výuky.

Děkujeme, že respektujete podmínky výuky a doufáme, že jste s výukou spokojeni.

Předem také děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.

Tým JŠ Lexis

Aktualizace dne 08.01.2019